Thông báo điều chỉnh hạn mức lệnh giữ cặp BTC/USDT(01/04)