Thông báo khôi phục tính trọng số thị trường giao ngay Binance (30/11)