Thông báo khôi phục tính trọng số thị trường giao ngay của OKEx (29/11)