Thông báo ứng phó việc Binance điều chỉnh trọng số (29/11)