Thông báo ứng phó việc Huobi nâng cấp bảo trì hệ thống (07/01)