Thông báo điều chỉnh mức đòn bẩy tối đa cho một số cặp của hợp đồng tiêu chuẩn(24/11)