Thông báo về Bingbon ra mắt sử dụng tài khoản hợp đồng tương lai phiên bản mới