Thông báo về việc điều chỉnh mức hạn và đòn bẩy tiền điện tử BTC/USDT