Thông báo về việc điều chỉnh tạm thời hạn mức vị thế người dùng (11/05)