Thông báo điều chỉnh tạm thời giới hạn vị thế và đòn bẩy của người dùng. (12/03)