Thông báo điều chỉnh hạn mức lệnh giữ cặp ETH/USD của HĐ tiêu chuẩn.